FDC's ( AMERICA )

   " United States Of America   الولايات المتحدة الامريكية "